opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / System stypendialny / Stypendium dla osób niepełnosprawnych
drukuj

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:
  a. orzeczeniem o niepełnosprawności,
  b. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  c. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  d. orzeczeniem o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  a. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczeniaw tym okresie a nie jego otrzymywania.

  Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student/doktorant przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  b. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  Przepisy pkt. 2 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

  c. nie przysługuje studentom będącym:
  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; 
 3. UWAGA!!! Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku)

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

  W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych, student składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.


  II. OKRES I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

  1. Stypendium  dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

  2. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a tym samym prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych, student składa nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności. Świadczenie przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o jego przyznanie z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.


  III. WNIOSKI

  Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.


  IV. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

  Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów ( pok. 9a). Wnioski można też przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „Uczelniana Komisja Stypendialna”


  V. TERMINY

  Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w następujących terminach:

  • do 15 października,
  • do 15 marca, w przypadku studentów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

   

  VI. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

  Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.


  VII. WYMAGANE DOKUMENTY -
  Wskazane załączniki dostępne na wsl-online.

  1. Zał. Nr 3 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
  2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
  3. Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną

Kontakt

Przewodnicząca Komisji:
mgr Magdalena Betańska
tel. 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
e-mail magdalena.betanska@wsl.com.pl

pokój nr 9A

Dyżury:
środy 11:30-13:30
soboty - zgodnie z bieżącymi komunikatami

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)