opcje
drukuj

Stypendium rektora

I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA

 1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  a. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

  b. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 2. Stypendium rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo I roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 3. Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się uzyskanie przez studenta za poprzedni rok akademicki średniej arytmetycznej z wszystkich ocen wyższej lub równej 4,25.

 4. Stypendium rektora, może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów.

 5. Stypendium rektora:

  a. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich.

  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.

  Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  b. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Przepisy pkt. 5 a i b stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

  c. nie przysługuje studentom będącym:
  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonegoi otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

  d. nie przysługuje studentowi, który:
  • jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
  • powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane;
  • zgodnie z listą rankingową uzyskał 0 punktów.

 6. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora w tym rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przez UKS przy ocenie wniosków określa załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu.

II. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium rektora składa się w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów ( pok. 9a) lubw Dziekanacie (pok.123 i 124). Wnioski można też przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „Uczelniana Komisja Stypendialna”.

IV. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w następujących terminach:

 • do 15 października,
 • do 15 marca, w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium rektora wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.

V. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium rektora studentów na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY Wskazane załączniki dostępne na wsl-online

 1. Zał. 6- Wniosek o przyznanie stypendium rektora,
 2. W zależności od rodzaju przedstawionych osiągnięć odpowiednio:
  • Zał.nr 6A- osiągniecia naukowe, artystyczne, sportowe
  • Zał. nr 6B- dla studentów I roku studiów I stopnia
 3. Dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia (kopia – oryginał do wglądu)
 4. Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną.

UWAGA!

 1. Student, który ukończył studia pierwszego stopnia poza WSL, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez uczelnię, w której odbył studia, z informacjami dotyczącymi:
  1. średniej ocen ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3 letnich lub średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego semestru studiów z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3,5 letnich,
  2. daty ukończenia studiów,
  3. skali ocen.

Kontakt

Przewodnicząca Komisji:
mgr Magdalena Betańska
tel. 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
e-mail magdalena.betanska@wsl.com.pl

pokój nr 9A

Dyżury:
środy 11:30-13:30
soboty - zgodnie z bieżącymi komunikatami

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)