opcje
drukuj

Stypendium socjalne

I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na jedną osobęw rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim ( w roku akad.2019/20 – 1051,70 zł).

 3. Za podstawę do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (2018r.).

  UWAGA!!!

  W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązkuprzedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

  Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

  W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Wyjątkowo albo UczelnianaKomisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 5. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się sytuację, gdy student pobiera stypendium socjalne i jednocześnie spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) jest sierotą/ półsierotą
  b) jest wychowankiem domu dziecka lub osobą, która osiągnęła pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  c) jest studentem studiów stacjonarnych i zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania (tj. z miejscowości położonej poza miastem Poznań) do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

  Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim odrębnym zarządzeniem.
  Student jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej w terminie 7 dniu od dnia zdarzenia organ wydający decyzję o zmianach mających wpływ na prawo do zwiększenia stypendium socjalnego.

 6. Stypendium socjalne:
  a. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.
  Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student/doktorant przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  b. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  Przepisy pkt. 6 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą

  c. nie przysługuje studentom będącym:
  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonegoi otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

a. studenta,
b. małżonka studenta,
c. rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych studenta
d. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a. ukończył 26. rok życia,
b. pozostaje w związku małżeńskim,
c. ma na utrzymaniu dzieci,
d. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (*930,35 zł).

V. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium socjalne składa się w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów ( pok. 9a). Wnioski można też przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „Uczelniana Komisja Stypendialna”

VII. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium socjalne składa się w następujących terminach:

 • do 15 października,
 • do 15 marca, w przypadku studentów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium socjalne wypłacane jest w danym roku akademickim – przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr, wówczas wypłaty dokonuje się odpowiednio: w semestrze zimowym przez okres 5 miesięcy a w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTYWskazane załączniki dostępne na wsl online.

 1. Zał.Nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami stanowiącymi integralną część tego wniosku oznaczonymi nr 1A –1H
 2. Wykaz dokumentacji przy ubieganiu się o stypendium socjalne.
 3. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA określa zał. nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt

Przewodnicząca Komisji:
mgr Magdalena Betańska
tel. 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
e-mail magdalena.betanska@wsl.com.pl

pokój nr 9A

Dyżury:
środy 11:30-13:30
soboty - zgodnie z bieżącymi komunikatami

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)