opcje
drukuj

Zapomoga

I. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 2. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie3 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.

 3. Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmiercią najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka, a także w wyniku zdarzenia losowego np.: kradzieży, pożaru, powodzi. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem.

 4. Zapomoga:
  a. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.
  Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student/doktorant przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  b. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  Przepisy pkt. 4 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

  c. nie przysługuje studentom będącym:
  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonegoi otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

II. TERMINY

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski składa się w Biurze Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminach dyżurów (pok. 9a). Wnioski można też przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „Uczelniana Komisja Stypendialna”

VI. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Maksymalną wysokość zapomogi na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor w porozumieniuz Samorządem Studentów. Uczelniana Komisja Stypendialna decyduje jaką wysokość zapomogi przyznać studentowi.

V. WYMAGANE DOKUMENTY - ZAPOMOGA Wskazane załączniki dostępne na wsl-online.

 1. Zał. nr 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi
 2. Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku za przyczynę uzasadniającą ubieganie się o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.
 3. Inne dokumenty wskazane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną

Kontakt

Przewodnicząca Komisji:
mgr Magdalena Betańska
tel. 61 850 47 75 (w godzinach dyżuru)
e-mail magdalena.betanska@wsl.com.pl

pokój nr 9A

Dyżury:
środy 11:30-13:30
soboty - zgodnie z bieżącymi komunikatami

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)