opcje
drukuj

Przebieg procesu certyfikacji dla European Senior Logistician

Warunkiem przyznania certyfikatu "European Senior Logistician" jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego zdanego egzaminu, wyniku pozytywnego z pięciu egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym (KPK).

 

I. Egzaminy w obszarach kompetencji zawodowych:


1.    trzy egzaminy obowiązkowe z:

 • Business Principles (Podstaw Biznesu),
 • Supply Chain and Logistics Design (Planowania Łańcuchów Dostaw i Rozwiązań Logistycznych),
 • Demand, Production and Distribution Requirements Planning (Popytu, Produkcji i Planowania Wymagań Dystrybucji),

2.    dwa egzaminy, z pośród czterech, do wyboru przez kandydata:

 • Customer Service (Obsługa Klienta),
 • Sourcing (Zaopatrzenie),
 • Warehousing (Magazynowanie),
 • Transportation (Transport).

     
Ogólne warunki przebiegu egzaminów w poszczególnych obszarach kompetencji zawodowych:

Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch części:

 1. Zestawu 20 pytań mających charakter testu wyboru. Rozwiązanie polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania (jednej z pośród czterech możliwych), których zakres obejmuje cały obszar tematyczny określony w materiale pt. "Zakres wiedzy wymaganej podczas egzaminów w ramach certyfikacji logistyków na poziomie Senior”.
 2. Zestawu 4 pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi opisowej (od 1 do 1 strony formatu A4).

 

Dla uzyskania wyniku pozytywnego z danego egzaminu konieczne jest uzyskanie średniej oceny z obu części egzaminu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jednakże UZYSKANIE OCENY NIŻSZEJ NIŻ 50%, Z KTÓREJKOLWIEK Z CZĘŚCI OZNACZA WYNIK NEGATYWNY EGZAMINU.

Całkowity czas trwania egzaminu - 90 minut.

Informację o wyniku każdego egzaminu Centrum Transferu Wiedzy  przedstawia w skali dwustopniowej (wynik pozytywny lub negatywny).

 

UWAGA: Egzaminy mogą być prowadzone:

 • W Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania (lub innej wskazanej przez Centrum Transferu Wiedzy lokalizacji), zgodnie z harmonogramem, publikowanym na witrynie internetowej certyfikacji logistyków. Przewiduje się możliwość zdawania maksymalnie czterech egzaminów w ciągu jednego dnia.
 • Na zakończenie szkoleń, kursów, czy warsztatów logistycznych, na wniosek ich Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu z Centrum Transferu Wiedzy. W tym trybie ilość egzaminów zależy od uzgodnień pomiędzy Organizatorem szkolenia, a Centrum Transferu Wiedzy.
 • Na wniosek różnych organizacji mających warunki do przeprowadzania egzaminu i pragnących zarezerwować egzamin dla swoich członków. W tym trybie mogą być prowadzone egzaminy z każdego spośród wymienionych wyżej obszarów.

 

II. Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne do odwołania przeprowadzane będzie w sposób zdalny.
Osoby pragnące przystąpić do egzaminu weryfikujące osiągnięcia zawodowe kandydata proszone są o kontakt z Centrum Transferu Wiedzy - (Zbyszko Krojenka) drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne jest kierowane przez Głównego Oceniającego (lub jego Zastępcę) i obejmuje ocenę dorobku zawodowego osoby kandydata.

Warunkiem przystąpienia do procedury KPK jest:

 1. Wcześniejsze uzyskanie wyników pozytywnych z pięciu egzaminów w wymienionych w pkt. 1 obszarach kompetencji zawodowych.
 2. Posiadanie przez Kandydata przed przystąpieniem do KPK udokumentowanego, co najmniej pięcioletniego, stażu pracy na stanowiskach, których zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem logistyką. Dla kandydatów posiadających certyfikat na poziomie Junior okres ten ulega skróceniu do 3 lat.

W wyniku przebiegu KPK Oceniający może zalecić Kandydatowi wykonanie dodatkowych zadań.

W wyniku pozytywnej oceny dorobku kandydata oraz wykonanych przez niego opcjonalnych dodatkowych zadań Oceniający przygotowuje rekomendację Kandydata i wraz z dokumentacją procesu certyfikacji przekazuje ją do rozpatrzenia przez Kierownika Centrum Transferu Wiedzy, który podejmuje decyzję o przyznaniu Kandydatowi certyfikatu. Negatywna decyzja o przyznaniu certyfikatu zamyka proces.

 

III. Wydanie certyfikatu.
Pozytywna decyzja Kierownika Centrum Transferu Wiedzy o przyznaniu certyfikatu jest równoznaczna z udzieleniem certyfikatu European Logistician. Wydanie certyfikatu następuje po uiszczeniu przez kandydata opłaty za wydanie certyfikatu.Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)